Shourya Kaushik, Ata Ur Rehman, Akshat Maheshwari, Deepankar Karwasara, Drishan Mehta, Aditya Raj, Shashank Aggarwal, Chand Podia and Inthanon Batra celebrate their Birthday in February